Sessioner

Individuel Psykoterapi

Grundholdningen i min terapeutiske praksis er altid at understøtte klienterne i at finde ind til sine sunde og ægte værdier. Fokuset er udvikling af et nærvær der er i balance med klientens grundlæggende værdier.
Mit fokus er altid rettet imod evnen til at være autentisk tilstede i det oplevede nu i modsætning til at hænge fast i indlærte væremåder og roller.
Når evnen til nærvær, empati og selvforståelse integreres, vil det altid medføre, at de peronlige ressourcer og kvaliteter der eksisterer begynder at folde sig ud.
Jeg fokuserer på selvbilleder, uhensigtsmæssige handlemønstre, og på evnen til at være i kontakt og i balance med sig selv og sit nervesystem.
Processen kan være en bearbejdning af psykiske dilemmaer eller traumatiske oplevelser af forskellig der præger livskvaliteten.
Det kan f.eks. være:
– at relatere til sig selv, til familie, og venner.
– at fungere i arbejdsrelationer.
– evnen til at kunne sætte grænser og manifestere sine ønsker og behov.
– selvværdsproblemer eller angst, stress, depression, livskriser, problemer i parforhold og job.
– dilemmaer op fra fortiden, som påvirker reaktioner og væremåder.
Terapien kan ligeledes have fokus på traumatiske oplevelser, der har sat spor i klienternes nervesystem og påvirket dem i deres liv på en måde hvor de ikke forstår og kan styre deres reaktioner. Ofte er årsagen til traumet glemt og mange ender op med ikke at forstå hvorfor de reagerer og bliver meget overvældet af bestemte relationer eller situationer.

Parterapi

Terapi til par kan være hjælpsomt, hvis der er opstået kriser i forholdet eller hvis kommunikationen og kontakten fungerer dårligt. Problemer i forholdet kan skyldes mange ting f.eks.:
-Familien er presset
-Tilbagevendende konflikter/skænderier
-Forskellighed i livs værdier
-Utroskab
-Manglende kærlighed og tiltrækning
-Manglende tillid
-Lav grad af tryghed
-Uenighed om f.eks. økonomi, børneopdragelse, forpligtelser…
-Arbejdspres/stress
-Sygdom
-Psykisk eller fysisk magtanvendelse
-Kommunikationsproblemer
Nogle par er gledet fra hinanden eller har brug for forandringer for at få et meningsfyldt samliv.
Mange har glæde af at genopdage kærligheden og nærheden hinanden.

Stress

Jeg tilbyder hjælp med stressproblemer. Både som hjælp til den enkelte klient eller til arbejdspladser gennem konsulentopgaver, kurser og temadage om stresshåndtering.

Mennesker  som er blevet nedbrudt af stress, har ofte over lang tid overhørt kropslige og følelsesmæssige signaler. De har dermed ofte tilsidesat sig selv og deres egne behov. For at blive fri af stresset har den enkelte brug for at erkende, hvad stresset handler om, både på det personlige og arbejdsmæssige plan.

Min tilgang til at arbejde med stress er først og fremmes orienteret mod at klienten lære at regulere sit nervesystem Desuden arbejder jeg ofte psykodynamisk og nogle gange kognitivt orienteret. Et behandlingsforløb indeholder desuden ofte anvendelsen af mindfulness metoder.

Et stressforløb vil ofte indeholde forskellige psykoterapeutiske aspekter som f.eks.:

  • Afdækning af de omstændigheder der udløser stress. Både stress der er udviklet af personlige og- eller af arbejdsmæssige årsager.
  • Psykoedukation i hvordan stress påvirker sind og krop samt medføre bestemte reaktioner og handlemønstre.
  • Afdækning og bearbejdning af selvforståelsen der driver stresset.
  • Bevidstgørelse af personlige grænser og rammer i en arbejdsrelation.
  • Lære at regulere et højspændt nervesystem efter metoder fra Somatic Experince udviklet af Peter Levin.Ph.D.
  • Undersøgelse af negative tankemønstre (som ofte fremtræder krævende, sammenlignende og dømmende).
  • Lærer de kropslige symptomer på stress at kende og forstå disse symptomer i forhold til deres personlige stressadfærd.
  • Bevidstgørelse af grænser og rammer for et sundt og balanceret liv.
  • Brug af mindfulness tekniker til at finde ro og balance.
  • Strukturering og prioritering af arbejdsliv og privatliv.

På et tidspunkt når klienten har opnået en personlig erkendelse af sit eget stress system, og har integreret nogle af de ovennævnte værktøjer til at regulere sit stress, kan fokuset i  terapien skifte. Herefter kan samtalerne rettes imod at hjælpe den stressramte til, at integrerer et adfærd der skaber et arbejdsliv uden invaliderende stress. I denne del af psykoterapien er der især fokus på hvordan klienten i sin dagligdag kan træne og opbygge en sund stresshåndtering og et balanceret adfærdsmønster.

Chok/traume terapi

Somatic experiencing® SE® 

Jeg arbejder med traumer ud fra SE – metoden

SE® metoden er udviklet af Peter Levine, Ph.D  – forfatter af bogen ”Væk tigeren” – Borgens Forlag. Somatic Experiencing er en kropsbaseret behandlingsmetode.

Traumatiske og fastlåste begivenheder bliver nænsomt forløst gennem opmærksomhed på kroppen og dens ressourcer

Kroppens selvhelende potentiale reaktiveres og der opstår en ny bevægelighed, som kan påvirke alle eksistentielle områder.

Det er ikke selve begivenheden der udløser et traume; men kroppens reaktion på hændelsen.

Når vi er udsat for en trussel reagere vi instinktiv med kamp eller flugt. Hvis ingen af delene er muligt, reager vi med fastfrysning. Fastfrysning er den reaktion der sætter sig i nervesystemet og fører til en høj aktivering. Hvis den ikke bliver forløst kan det føre til symptomer og muligvis syndromer (migræne, fibromyalgi, kronisk træthed m.v.)

Bliver chok og traumer ”fastfrosset” i organismen, kan det få os til at reagere som om faren stadig er til stede. Vi oplever os måske konstant på vagt eller føler os hjælpeløse og overvældede. Det påvirker vores udfoldelse og livsglæde.

Med SE®-metoden er det muligt at frigøre de instinktive reaktioner, der er fastfrosset i kroppen.

Terapeuten guider en sanseproces, som nænsomt støtter nervesystemets naturlige evne til at flytte sig fra stress til balance. Det sker ved inddragelse af ressourcer som modvægt til traumatisering. Ressourcer giver mulighed for etablering af en proces der med terapeutisk støtte sætter kroppens selvhelende potentiale fri og fører dermed fra fastlåsthed til bevægelse. Det afspejler sig på alle eksistentielle niveauer, således at symptomerne kan mindskes og personen oplever at kunne magte flere opgaver.

Stress og angst bliver ofte mindre, funktionsniveauet forbedret, psykisk og fysisk velbefinden stiger, smerter kan blive formindsket, sanserne og tankevirksomhed skærpes, søvnkvaliteten kan bedres og betydning og meningen i livet kan ændres.

Få mere information om SE metoden på www.seforeningen.dk , www.traumeheling.com,

Individuel Supervision

Jeg tilbyder vi supervision individuelt eller i grupper.  Jeg arbejder på at udvikle, inspirere og kvalificere supervisanderne i forhold til deres faglighed og deres evne til at møde og rumme deres klienter.

Jeg  superviserer løbende grupper af psykoterapeuter, psykologer,ledere og andre faggrupper, samt sociale institutioner.

Jeg har både interne og eksterne supervisionsgrupper – og opretter gerne flere efter aftale.

Supervision er velegnet og nødvendigt i det professionelle arbejde med andre mennesker. Gennem supervision kan man videreudvikle faglige kompetencer, blive inspireret og få større bevidsthed om egne styrker og blokeringer i det faglige arbejde.

Jeg sætter altid fokus på behandlerens situation og personlige dilemmaer der opstår i relationen til klienten/borgeren. Derudover undersøges, udredes og undervises i de psykiske dillemaer der opstår og den faglighed der er i spild.

Konkret dukker behovet ofte op, når man møder problemer der virker uoverskuelige. Det kan også være, at man er blevet overoptaget af en bestemt klient eller på anden måde “ramt” i overføringen.

Mange gange viser det sig, at det ikke er sagen i sig selv, der giver problemerne, men i høj grad den personlige oplevelsen og tolkningen af den. Derfor kan det være af stor værdi at få tid og plads til at uddybe og undersøgt en situation i detaljer, så der kan komme nye synsvinkler og andre handlemuligheder frem, end dem man selv kan få øje på.